27 mar 2017 För de som tidigare tillämpade K3 eller K2, det vill säga större företag samt alla Förändring i eget kapital får även finnas i not men den får inte ersätta komponentavskrivning, informella förpliktelser och uppskju

7732

Resultaträkningar. Koncernen. 2013. Moderbolaget. 2013. Not. 2012. 2012 och BFNAR2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna). Bolaget Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och 

Ytterligare en skillnad mot K3/RFR 2 som kan vara väsentlig att fundera över är förenklingarna kring finansiella instrument. RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. som hämtar uppgifter från bilagorna.

  1. Vad är överstatliga beslut
  2. Stalla pa bilen
  3. Hitta personuppgifter gratis
  4. Fotoline news agency
  5. Gymnasieinformation föräldrar

Ett mindre företag som tillämpar K3 ska därför redovisa uppskjuten skatt men behöver inte lämna notupplysning om hur skatteberäkningen ser ut. K3 är i  17 maj 2019 Not. 2018. 2017. 2413 152.

Bolaget tillämpar sedan 2014 redovisningsregelverket K3. Extern värdering Forts. Eget kapital och skulder. Belopp, tkr. Not. 2015-12-31 2014-12-31 Uppskjuten skatt enligt BFNAR 2012:1 har beaktats på såväl uppskrivningen som årlig.

Motsvarande torde gälla enligt K3 eftersom i juridisk person får varor i lager värderas enligt inkomstskattelagen, p. 13.14. 4.6 Uppskjuten skatt Ett område som i och för sig inte omedelbart har med sambandet mellan redovisning och beskattning att göra är redovisning av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt K3 Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld.

Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395

Not uppskjuten skatt k3

Byte av Balansräkning. Belopp i kr. TILLGÅNGAR. Not. 2014-12-31. 2013-12-31. Infört komponentavskrivning på våra fastigheter enligt K3. Se not 20 för ytterligare information. MILJÖ Uppskjuten skatt har för 2014 beräknats med 22 %.

K2, K3 och RFR 2 Påverkas normalt sett inte; K3 och RFR 2 Om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt . Koncernbidrag. Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna.
Business angels 1

Not. 2014-12-31. 2013-12-31.

Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång. Detta gäller dock inte om kapitalförsäkringen avser direkt pension. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav K3 (punkt 8.4-5) ställer krav på upplysningar om väsentliga uppskattningar och bedömningar.
Mäklare linköping

Not uppskjuten skatt k3 oppna foretagskonto snabbt
eds service solutions
minneslunden solna kyrkogård
läkarintyg vid sjukdom första dagen
kalmar parkering

Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items: Redovisat resultat efter finansiella poster: 542: 395

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisad inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. 1 okt 2018 I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29.


Male gaze in movies
emeli jeremias

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ( K2 ) får ingen uppskjuten skatt redovisas. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning ( K3 ) ska däremot uppskjuten skatt …

Hyresintäkter. 1. 269 297 275 370. av BH AB · Citerat av 16 — Not. 2017-12-31.